Η “Αναγέννηση” αποβλέπει στην απαρτίωση των επί τα εντός εκάστης προσωπικότητας εξελικτικών διαδικασιών (Μόρφωση-Καλλιέργεια) με τις επί τα εκτός σύστοιχές της (Εκπαίδευση), των μεν πρώτων μέσω επεξεργασιών των δυνατοτήτων-ταλέντων (Προσωπική-Ομαδική Ανάλυση-Θεραπεία, Κοινοτική Λειτουργία), των δε λοιπών μέσω της αποδοχής προγραμμάτων για απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Θεωρητικά και Αναπτυξιακά Σεμινάρια-Εργαστήρια, Εποπτεία-Παρατήρηση). Διακεκριμένοι ειδικοί των ποικίλων τύπων Ψυχοθεραπείας, από Ελλάδα και εξωτερικό, παρέχουν τη γνώση και εμπειρία τους στους διατιθέμενους από τις Εταιρείες μας χώρους.

Προς τούτο συνυφαίνονται η ανάπτυξη ευαισθησίας μέσω των Σχολών Καλλιτεχνικής Συνεισφοράς, της Κοινότητας “Κυψέλη” και της “Κοινωνίας”, με το πνεύμα των άλλων Σχολών και Επιστημών και δη με τα ακόλουθα, εκάστοτε ενδεικνυόμενα, ήθος, φιλότιμο, επιβράβευση, δικαιοσύνη˙ σε εναρμόνιση πάντοτε με την Παράδοση των ποικίλων διαχρονικών εκφάνσεων του Πολιτισμού του Ελληνικού χώρου και ιδιαίτερα την προτεραιότητα των κυρίων εστιών του Συστήματος Αρετών και Αξιών, του Ολυμπιακού Ιδεώδους, του Ανθρωπιστικού Πνεύματος και της Ιδιοπροσωπίας επί τα βελτίω της Παιδείας των Λειτουργιών του Εγώ εν δράσει και ευρύτερα του Εαυτού εκάστου προσώπου καθώς και του περιβάλλοντός του υπό την Ομαδική Αναλυτική έμπνευση και τις διαπολιτιστικές γέφυρες Κύκλων, Σχολών και Ζωνών.